W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Szubinie
 http://www.bip.gov.pl/

Różne archiwalne

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Różne archiwalne
Miejsce pracy Różne archiwalne
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert różne
Status w trakcie rozstrzygania

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. Wały jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszczy
                                                 
                                                                                 Bydgoszcz, dnia  22.09.2016r.

 

Kd.1101-300/16

 

                                                                           

Zarządzenie Nr 161 /2016/Kd
Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 22 września 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na  jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie w wymiarze 0,25 etatu.

 

Działając na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418) w zw. z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367) ogłaszam:

§ 1.

Konkurs na jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów  Sądu Okręgowego w  Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie w wymiarze 0,25 etatu.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie na 1 wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w  Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie następuje przez umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie, na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i Sądu Rejonowego w Szubinie www.szubin.sr.gov.pl, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią.

§ 4.

Termin postępowania konkursowego wyznaczam na dzień 24 października 2016r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie i podlega wykonaniu z dniem podpisania.

                                                    

        

                                                                                               Załącznik do
Zarządzenia nr 161/2016/Kd.
Prezesa Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy
z dnia 22 września 2016 r.

 

 

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
o przeprowadzeniu konkursu na
jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z siedzibą w Szubinie
w wymiarze 0,25 etatu.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 22 września 2016 r. ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w  Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie.

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: Kd-1101-300/16.

 

 

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii:

 

Specjalistą w zakresie psychiatrii może zostać osoba:
1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
3) jest lekarzem posiadającym specjalizację z zakresu psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży;
4) mająca nieposzlakowaną opinię;
5) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7) której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;


Wykaz niezbędnych dokumentów:

Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu psychiatrii albo psychiatrii dzieci i młodzieży;
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
6) oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
8) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2016 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Oddział Kadr
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
dot. konkursu o sygnaturze:
Kd-1101-300/16.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

- etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; termin wyznaczony na dzień 25 października 2016 r;
- etap drugi – praca pisemna; termin podany zostanie w odrębnym komunikacie;
- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna; termin podany zostanie w odrębnym komunikacie;

Inne informacje:

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz ich terminy zostaną każdorazowo umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie oraz na stronach internetowych Sądów www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i www.szubin.sr.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią.

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie oraz na stronach internetowych Sądów www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl   i  www.szubin.sr.gov.pl

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w drodze konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

________________________________________________________________________

Do zapoznania się:
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418).
-  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367).
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. z 2016 r. poz. 76)PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

                                                                     Bydgoszcz, dnia  22.09.2016r.

 

Kd.1101-299/16
                         

Zarządzenie Nr 160 /2016/Kd
Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 22 września 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na  jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie

 

Działając na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418) w zw. z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367) ogłaszam:

                                                    § 1.

Konkurs na jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów  Sądu Okręgowego w  Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie.

                                                   § 2.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                   § 3.

Ogłoszenie o konkursie na 1 wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w  Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie następuje przez umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie, na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i Sądu Rejonowego w Szubinie www.szubin.sr.gov.pl,w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią.

                                                    § 4.

Termin postępowania konkursowego wyznaczam na dzień 24 października 2016r.

                                                    § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie i podlega wykonaniu z dniem podpisania.

 

                                                                       Prezes
                                                               Sądu Okręgowego
                                                                  w Bydgoszczy

                                                              SSO Mirosław Kędzierski

 

Załącznik do Zarządzenia nr 160 /2016/Kd.
Prezesa Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy
z dnia 22 września 2016 r.

 

 

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o przeprowadzeniu konkursu na

 jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie
 

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 22 września 2016 r. ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w  Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: Kd-1101-299/16.

 

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii:


Specjalistą w zakresie psychologii może zostać osoba:

1)mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2)posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
3)ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)posiadająca minimum 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
5)mająca nieposzlakowaną opinię;
6)która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7)przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8)której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii;

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

1)wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
2)życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3)oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie   studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych
w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
5)oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
6)oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
7)oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8)zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
9)do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
10)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2016 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:

 

 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Oddział Kadr
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
dot. konkursu o sygnaturze: Kd-1101-299/16.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

- etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; termin wyznaczony na dzień  25 października 2016 r;
- etap drugi – praca pisemna; termin podany zostanie w odrębnym komunikacie;
- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna; termin podany zostanie w odrębnym komunikacie;

Inne informacje:

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz ich terminy zostaną każdorazowo umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie oraz na stronach internetowych Sądów www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i www.szubin.sr.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. 

 

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie oraz na stronach internetowych Sądów www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl   i  www.szubin.sr.gov.pl

 

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w drodze konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.


________________________________________________________________________

Do zapoznania się:

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418).
-  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367).
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. z 2016 r. poz. 76)
KD 111- 21/16                                                                          

 ZARZĄDZENIE NR 11 /2016

 Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie

  z dnia 6 września 2016r.

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego

  w Sądzie Rejonowym w Szubinie

Na podstawie art. 149a§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.133z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego ( Dz.U. z 2012r. poz.331) ogłaszam konkurs na  stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowymw Szubinie ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin

 Liczba etatów : 1

 Termin przeprowadzenia konkursu  14 października 2016 roku, godz. 10.00 w sali 106 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie, adres : ul. Plac Wolności 4,89-200 Szubin

 I.  Wymagania :

 Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.133z późn. zm), a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.ukończył 24 lata,

5.ukończył   aplikację   ogólną   prowadzoną   przez   Krajową   Szkołę   Sądownictwa

i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski1.

 II. Wymagane dokumenty:

 1) wniosek o zatrudnienie   na stanowisku referendarza,

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo    zaświadczenie    o    zdanym    egzaminie    sędziowskim,    prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,

4) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

6) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych

i obywatelskich,

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia

i kwalifikacje.   

 III. Termin i miejsce składania dokumentów:

             Zgłoszenie o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z zaznaczeniem sygnatury konkursu KD 111-21/16, należy składać do dnia 27 września 2016r.

w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie, ul. Plac Wolności 4 , 89-200 Szubin do Oddziału Administracyjnego, pokój 206, bądź za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Sąd Rejonowy w Szubinie Oddział Administracyjny, ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin  ( decyduje data stempla pocztowego ).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem konkursu tj. w dniu  05 października 2016 roku .

IV. Niniejsze zarządzenie o ogłoszeniu konkursu umieścić :

 -  w Biuletynie Informacji Publicznej

-  na tablicy ogłoszeń  znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie

__________________________________________________

1 Zgodnie z art. 66 ust l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. 2012.1230 j.t.) warunek określony w art. 149 § l pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski  lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.

 Szubin, dnia  06.09.2016r.                                                                             Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie

                                                                                           ( Ewa Sozańska-Walczak )

Lista osób dopuszczonych do konkursu na wolne stanowisko referendarza

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza    

KD 111-20/16   


          ZARZĄDZENIE NR  9/2016

     PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SZUBINIE

  z dnia 06 września 2016r

             w sprawie ogłoszenia  konkursu na stanowisko asystenta sędziego

      w  Sądzie Rejonowym w Szubinie


Na podstawie art.  art. 155§1 i 2 oraz  155§ 2 a  ustawy z dnia 27.07.2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r , poz. 133 z późn. zm. ) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

        ogłaszam

 konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szubinie  ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin

 Liczba etatów :  1

 I. Wymagania :

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art.. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r , poz. 133 z późn. zm. ), a mianowicie na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten , kto :

1) . jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw  cywilnych i obywatelskich,

2) . jest nieskazitelnego charakteru,

3). ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce ,

4). ukończył 24 lata

 II.  Wymagane dokumenty :

 1).  Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2).  Własnoręcznie sporządzony życiorys  i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3).  Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo , uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

4). Aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

6). Oświadczenie o obywatelstwu polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

7). Oświadczenie kandydata , iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( art. 155§ 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych ),

 Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające  dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

  III. Termin i miejsce składania dokumentów :

 Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganym i dokumentami , z zaznaczeniem sygnatury  konkursu KD 111- 20/16 , należy składać do dnia 27 września 2016r .w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie , ul. Plac Wolności 4 , 89-200 Szubin do Oddziału Administracyjnego , pokój nr 206 , bądź za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres : Sąd Rejonowy w Szubinie, Oddział Administracyjny, ul. Plac Wolności 4 , 89- 200 Szubin  ( decyduje data stempla pocztowego ).

Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Konkurs składa się z trzech etapów:

 1). Etap pierwszy – wstępna weryfikacja  zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2). Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego  oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego – wybrany przez kandydata;

3). Etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna .

 Liczba  osób zakwalifikowanych do drugiego etapu  konkursu  ogłoszona zostanie w dniu 4 października 2016r

 Termin  przeprowadzenia drugiego etapu  konkursu  13 października 2016r  godzina  10,oo w sali Nr  106 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie , adres : 89-200 Szubin, ul. Plac Wolności 4.

 Do trzeciego etapu konkursu zostaną dopuszczone osoby, które uzyskały  co najmniej 29 punktów , w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Lista kandydatów  zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie ogłoszona w dniu 13 października  2016r   o godzinie 13,oo na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie  ul. Plac Wolności 4.

 Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 13 października 2016r  o godzinie 13,30  w Sali Nr 106 w siedzibie  Sądu Rejonowego w Szubinie , adres : 89- 200 Szubin , ul. Plac Wolności 4.

 IV.  Niniejsze zarządzenie  o  ogłoszeniu konkursu  umieścić :

-  w Biuletynie Informacji Publicznej

-  na tablicy ogłoszeń  znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szubinie

V. zarządzenie wchodzi w życie i podlega wykonaniu z dniem podpisania                                                                                  Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie

                                                                                           ( Ewa Sozańska-Walczak )Szubin, dnia 06 września 2016r              

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu

Informacja

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

KD 111-20/16

ZARZĄDZENIE NR 6/2016

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SZUBINIE

z dnia 03 sierpnia 2016r

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Szubinie

Na podstawie art. art. 155§1 i 2 oraz 155§ 2 a ustawy z dnia 27.07.2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r , poz. 133 z późn. zm. ) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

ogłaszam

konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szubinie ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin

Liczba etatów : 1

I. Wymagania :


Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art.. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r , poz. 133 z późn. zm. ), a mianowicie na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten , kto :

1) . jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) . jest nieskazitelnego charakteru,

3). ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce ,

4). ukończył 24 lata

II. Wymagane dokumenty :

1). Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2). Własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3). Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo , uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

4). Aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

6). Oświadczenie o obywatelstwu polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

7). Oświadczenie kandydata , iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( art. 155§ 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych ),

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

III. Termin i miejsce składania dokumentów :

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganym i dokumentami , z zaznaczeniem sygnatury konkursu KD 111- 20/16 , należy składać do dnia 24 sierpnia 2016rw siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie , ul. Plac Wolności 4 , 89-200 Szubin do Oddziału Administracyjnego , pokój nr 206 , bądź za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres : Sąd Rejonowy w Szubinie, Oddział Administracyjny, ul. Plac Wolności 4 , 89- 200 Szubin ( decyduje data stempla pocztowego ).

Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składa się z trzech etapów:

1). Etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2). Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego – wybrany przez kandydata;

3). Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna .

Liczba osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie w dniu 31 sierpnia 2016r

Termin przeprowadzenia drugiego etapu konkursu 12 września 2016r godzina 10,oo w sali Nr 106 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie , adres : 89-200 Szubin, ul. Plac Wolności 4.

Do trzeciego etapu konkursu zostaną dopuszczone osoby, które uzyskały co najmniej 29 punktów , w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie ogłoszona w dniu 12 września 2016r o godzinie 13,oo na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie ul. Plac Wolności 4.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 12 września 2016r o godzinie 13,30 w Sali Nr 106 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie , adres : 89- 200 Szubin , ul. Plac Wolności 4.

IV. Niniejsze zarządzenie o ogłoszeniu konkursu umieścić :

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szubinie

V. zarządzenie wchodzi w życie i podlega wykonaniu z dniem podpisania

  


Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie

( Ewa Sozańska-Walczak )

 Szubin, dnia 03 sierpnia 2016rZ uwagi, iż na ogłoszenie z dnia 03 sierpnia 2016 r. KD 111-20/16 dotyczące konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szubinie nie zgłosił się żaden kandydat, zostanie ogłoszony nowy konkurs.

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
ul. Wały Jagiellońskie 2 85-128 Bydgoszcz tel. 52 32-53-104 fax 52 321-31-01 www.bydgoszcz.so.gov.plBydgoszcz, dnia 08.07.2016r.

Kd.1101-145/16

Zarządzenie Nr 119/2016/Kd
Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dwa wolne stanowiska specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie

Działając na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418) w zw. z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367) zarządzam:


§ 1. Ogłaszam konkurs na dwa wolne stanowiska specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie.


§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie na 2 wolne stanowiska specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie następuje przez umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie, na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i Sądu Rejonowego w Szubinie www.szubin.sr.gov.pl, Sądu Rejonowego w Nakle n/Notecią www.bip.naklo.sr.gov.pl, Sądu Rejonowego w Żninie www.bip.znin.sr.gov.pl, Sądu Rejonowego w Mogilnie www.bip.mogilno.sr.gov.pl, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Żninie i Mogilnie, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Żninie i Mogilnie,

§ 4. Termin postępowania konkursowego wyznaczam na wrzesień-październik 2016r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie i podlega wykonaniu z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia nr 119/2016/Kd. Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 08 lipca 2016 r.

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
o przeprowadzeniu konkursu na

dwa wolne stanowiska specjalisty w zakresie psychologii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 08 lipca 2016 r. ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: Kd-1101-145/16.


Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii:

Specjalistą w zakresie psychologii może zostać osoba:

1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2)posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

3) ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) posiadająca minimum 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;

5) mająca nieposzlakowaną opinię;

6) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

8) której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii;

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;

5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;

7) oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

8) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;

9) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 września 2016 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Oddział Kadr ul. Wały Jagiellońskie 2 85-128 Bydgoszcz dot. konkursu o sygnaturze: Kd-1101-145/16.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

- etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; termin wyznaczony na dzień 12 września 2016 r;

- etap drugi – praca pisemna; termin podany zostanie w odrębnym komunikacie;

- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna; termin podany zostanie w odrębnym komunikacie;

Inne informacje:

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz ich terminy zostaną każdorazowo umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie oraz na stronach internetowych Sądów www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i www.szubin.sr.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Żninie i Mogilnie.

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie oraz na stronach internetowych Sądów www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i www.szubin.sr.gov.pl

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w drodze konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.


WICEPREZES
Sądu Okręgowego SSO Maria Leszczyńska

________________________________________________________________________

Do zapoznania się:

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418).

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367).

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. z 2016 r. poz. 76)


Komunikat - wynik I etapuOgłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
o przeprowadzeniu konkursu na

 wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie
 (w wymiarze 0,5 etatu)Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 13 maja 2016 r. ogłasza konkurs na wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w  Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie
Konkurs oznaczony jest sygnaturą: Kd-1101-117/16.
 
 
Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii:
 
 
Specjalistą w zakresie psychologii może zostać osoba:
1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
3) ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
5) mająca nieposzlakowaną opinię;
6) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8) której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii;
 
 
Wykaz niezbędnych dokumentów:
Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie   studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych
w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczna;
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
7) oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
9) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
 
Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny: 
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 czerwca 2016 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:
 
 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Oddział Kadr
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
dot. konkursu o sygnaturze: Kd-1101-117/16.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
 
Konkurs składał się będzie z trzech etapów:
- etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; termin wyznaczony na dzień 14 czerwca 2016 r;
- etap drugi – praca pisemna; termin podany zostanie w odrębnym komunikacie;
- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna; termin podany zostanie w odrębnym komunikacie;
 
Inne informacje:
Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz ich terminy zostaną każdorazowo umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie oraz na stronach internetowych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i Sądu Rejonowego w Szubinie www.szubin.sr.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy. 
 
Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie oraz na stronach internetowych www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i www.szubin.sr.gov.pl
 
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w drodze konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
 
________________________________________________________________________
Do zapoznania się:
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418).
-  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367).
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. z 2016 r. poz. 76)

 
 

          Prezes Sadu Okręgowego
          w Bydgoszczy
          SSO Mirosław Kędzierski


Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
o przeprowadzeniu konkursu na


jedno wolne stanowisko Kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie (w wymiarze pełnego etatu)


Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 04 maja 2016 r. ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko Kierownika w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w  Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie.
Konkurs oznaczony jest sygnaturą: Kd-1101-93/16.
 
 
Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko kierownika Zespołu:
 
 
Kierownikiem Zespołu może zostać osoba:
1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
3) ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii lub pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej albo jest lekarzem posiadającym specjalizację z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży;
4) posiadająca minimum 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją;
5) mająca nieposzlakowaną opinię;
6) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8) której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku kierownika;
 
 
Wykaz niezbędnych dokumentów:
Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie   studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży;;
4) oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją;
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
7) oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu i na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
9) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
 
Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny: 
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2016 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:
 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Oddział Kadr
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
dot. konkursu o sygnaturze: Kd-1101-93/16.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
 
Konkurs składał się będzie z trzech etapów:
- etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; termin wyznaczony na dzień 06 czerwca 2016 r;
- etap drugi – praca pisemna; termin podany zostanie w odrębnym komunikacie;
- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna; termin podany zostanie w odrębnym komunikacie;
 
Inne informacje:
Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz ich terminy zostaną każdorazowo umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie oraz na stronach internetowych Sądów Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i Sądu Rejonowego w Szubinie www.szubin.sr.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy. 
 
Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie oraz na stronach internetowych Sądów www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl i  www.szubin.sr.gov.pl
 
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w drodze konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
 
________________________________________________________________________
Do zapoznania się:
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418).
-  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367).
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. z 2016 r. poz. 76)                              WICEPREZES
                             
Sądu Okręgowego
                              /-/
                             SSO Roger Michalczyk
Zarządzenie Nr 79/2016/Kd
Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2016 r.
kliknij tutaj (240 kB)

 

Szubin, dnia 13 kwietnia 2015r.

Sygnatura konkursu:

KD 111-2 /15 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W SZUBINIE

 

Liczba wolnych stanowisk -1

Termin konkursu: 26 maja 2015 roku, godzina 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie przy ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin, sala 102.Termin składania zgłoszeń na konkurs : od 13 kwietnia 2015 roku do 07 maja 2015 roku .

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4. ukończyła 24 lata .

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

4. osoby po aplikacji składają oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,

5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich ,

8. aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i osiągnięcia.

Wymagane dokumenty należy składać w wyżej wymienionym terminie w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Szubinie , ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin, pokój 206, bądź drogą listowną ( decyduje data stempla pocztowego ).

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w budynkach Sądu Rejonowego w Szubinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 maja 2015r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie o powołaniu komisji

Ogłoszenie o kandydatach zakwalifikowanych do drugiego etapu

Lista osób dopuszczonych do trzeciego etapu

Wyniki konkursuZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTENIJSZEJ OFERTY
w sprawie udzielenie zamówienia na dostawę komputerów i innych urządzeń komputerowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szubinie

Szubin, 5 grudnia 2013

PZC 1/2013

Do wykonawców


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę komputerów i innych urządzeń komputerowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szubinie w ramach przetargu w formie zapytania o cenę poniżej 130 000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:
ART-MAG Jarosław Kisielowski 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 17
Powyższa oferta złożona w prowadzonym postępowaniu, spełnia wymagania określone w SIWZ, i uzyskała 100 pkt. wg. przyjętego kryterium – cena.
Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym telefonicznie z przedstawicielem Wykonawcy.

Dyrektor Sądu
Rejonowego w Szubinie
Jarosław Wlaźlak

 

Ogłoszenie

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w dniu 02.12.2013 r. dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej nr 2/ZP-UR/2013 zawartej w dniu 07.03.2013 "na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Sądu Rejonowego w Szubinie, Plac Wolności 4, 89-200 Szubin" zawiadamiamy że została wybrana oferta firmy PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa.

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Szubinie


Ogłoszenie

W związku z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie  nr 5/13 z dnia 6.11.2013r. dzień 27 grudnia 2013 roku został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Szubinie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 04 stycznia 2014r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Szubinie

 
"Międzynarodowy Dzień Mediacji"
 
W związku z organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 14-18 października 2013r. w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji Tygodniem Mediacji mediatorzy będą udzielać informacji dotyczących możliwości korzystania z takiej metody rozwiązywania konfliktów i sporów.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko
     Dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie
 
Na podstawie art. 32 a § 10 pkt. 1 i § 11 ustawy Prawo  o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001r , Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)  informuję , iż w konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie kandydaci uzyskali następującą kolejność:
  1. Pan Jarosław Wlaźlak
  2. Pani Beata Dubilewicz
  3. Pan Wojciech Fedyk
  4. Pan Piotr Andrzej Krzyżaniak
  5. Pani Anna Klewicz
  6. Pani Joanna Rutkowska
  7. Pan Stanisław Straszewski
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 12/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 22.01.2013r, na posiedzeniu w dniu 17.04.2013r podjęła uchwałę Nr 1/13 , iż na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie rekomenduje Pana Jarosława Wlaźlaka.
 
Prezes Sądu Rejonowego
Ewa Sozańska-Walczak

Informacja


Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2013/A Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Oddziału Finansowego w Sądzie Rejonowym w Szubinie tworzy się z dniem 1 kwietnia 2013 r. Oddział Finansowy w Sądzie Rejonowym w Szubinie. 

Do zakresu działania wyżej wymienionego oddziału należy w szczególności:
- opracowanie projektu budżetu sądu rejonowego;
- wykonywanie budżetu sądu rejonowego;
- prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego;
- kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
 

Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie
SSR Ewa Sozańska - Walczak

 
OGŁOSZENIE

Kolejny etap konkursu na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie

Harmonogram prezentacji uczestników III etapu konkursu na dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie w dniu  17.04.2013r.
 
1. Beata Dubilewicz - godz.10.00-10.30
2. Wojciech Fedyk - godz.10.40-11.10
3. Anna Klewicz - godz.11.20-11.50
4. Andrzej Krzyżaniak - godz.12.00-12.30
od 12.30 do 13.00 przerwa
5. Joanna Rutkowska - godz.13.00 -13.30
6. Stanisław Straszewski - godz.13.40- 14.10
7. Jarosław Wlaźlak - godz.14.20-14.50
  
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OKOŁO GODZINY 16.00.

Prezes Sądu Rejonowego
Ewa Sozańska-Walczak


OGŁOSZENIE

Do kolejnego etapu konkursu na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie zakwalifikowali się:

1. Dubilewicz Beata 
2. Fedyk Wojciech 
3. Klewicz Anna
4. Krzyżaniak Piotr Andrzej
5. Rutkowska Joanna 
6. Straszewski Stanisław
7. Wlaźlak Jarosław 

Prezes Sądu Rejonowego
Ewa Sozańska-WalczakOGŁOSZENIE

Informuję o kolejnych etapach konkursu na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie:

Etap I -   5 marca 2013 r. o godz. 10.00
Etap II -  5 marca 2013 r. o godz. 12.30
Etap III - termin zostanie wyznaczony po otrzymaniu
             od Ministra Sprawiedlisości wyników
             analizy testów psychologicznych

Prezes Sądu Rejonowego
Ewa Sozańska-Walczak


 OGŁOSZENIE

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W SZUBINIE Z DNIA 03.01.2013R- A 012- 1/13

1. Buczkowski Marek  - Żnin
2. Dubilewicz Beata  - Nakło nad Notecią
3. Fedyk Wojciech  - Bydgoszcz
4. Gotowicz Adam  - Ślesin
5. Kasprowicz Krzysztof  - Sopot
6. Klewicz Anna   - Golub-Dobrzyń
7. Krzyżaniak Piotr Andrzej - Bydgoszcz 
8. Rutkowska Joanna  - Bydgoszcz
9. Straszewski Stanisław - Bydgoszcz
10. Wlaźlak Jarosław  - Bydgoszcz

Treść ogłoszenia - plik do pobrania: www.szubin.sr.gov.pl/admin/bip_download.phpF 311-363/12

Zarządzenie nr 4/2013

Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie

z dnia 03 stycznia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie

Na podstawie art. 21§1 a Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27.07.2001 r. (Dz. U. z dnia 12.09.2001 r. z późn. zm.)

zarządzić

§1

Przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie

§2

Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania

§4

 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w "Gazecie Prawnej"

Prezez Sądu Rejonowego
Ewa Sozańska - Walczak

Plik do pobrania: Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Szubinie


Szubin, dnia 18 grudnia 2012 r.

Prezes                           
Sądu Rejonowego
w Szubinie
pl. Wolności 4
89-200 Szubin
Tel. (0 52) 384 26 38, 39
fax (0 52) 384 80 68
www.szubin.sr.gov.pl
 
INFORMACJA
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 roku w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, z dniem 01 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią oraz Sąd Rejonowy w Żninie zostają zniesione.
Jednocześnie na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych z dniem 01 stycznia 2013 roku na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w Sądzie Rejonowym w Szubinie tworzy się wydziały zamiejscowe:
 
- V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Nakle nad Notecią,
- VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Nakle nad Notecią,
- VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Nakle nad Notecią,
- VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nakle nad Notecią,
- IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Żninie,
- X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Żninie,
- XI Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Żninie,
- XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żninie.

Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie
SSR Ewa Sozańska - Walczak

Prezes SR w Szubinie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem...

F 311-363/12

Ogłoszenie

Uwzględniając zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.11.2012r w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. Min.Spraw. z 2012r, poz. 168)

I n f o r m u j ę, i ż

1.Rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Szubinie nr NBP O/O Bydgoszcz 89 1010 1078 0028 3122 3100 0000

2.Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dotyczący świadczeń pieniężnych i nawiązek nr BGK O/Toruń 05 1130 1075 0002 6134 3320 0001 od dnia 01 stycznia 2013r jest właściwy do przyjmowania dochodów , świadczeń pieniężnych i nawiązek dotyczących zniesionych sądów : Sądu Rejonowego w Nakle i Sądu Rejonowego w Żninie

Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie
Ewa Sozańska - Walczak


Załączniki

Powiadom znajomego