W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Szubinie
 http://www.bip.gov.pl/

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Szubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Rejonowy w Szubinie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Sąd Rejonowy w Szubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie       z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Sąd Rejonowy w Szubinie.
Data publikacji strony internetowej: 2016-04-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych
Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift  +TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „ w dół „ i „ w górę” można przewijać stronę.

Zdefiniowane skróty klawiaturowe:
1.przejdź do głównego menu
2.przejdź do treści
3.przejdź do wyszukiwarki
4.przejdź do mapy serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Mariola Szpotańska kontakt: sad@szubin.sr.gov.pl , tel. 52 39 10 155

Tą samą drogą można składać  wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  składać żądania zapewnienia dostępności.Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Mariola Szpotańska. Kontakt: mariola.szpotanska@szubin.sr.gov.pl, tel. 523910155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Rejonowy w Szubinie odpowiada Mariola Szpotańska, mariola.szpotanska@szubin.sr.gov.pl, tel.523910155.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy pomiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji , wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Niniejsza stron zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Szubinie, a także ułatwień dostępu do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, toalet dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami.

Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Szubinie zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest jednak wyłącznie za zgodą sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane drogą pisemną do wydziału, w którym toczy się prawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Biura Podawczego lub pracownikiem ochrony Sądu Rejonowego w Szubinie, którzy pomogą w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynków Sądu.

Kontakt z Biurem Podawczym:
tel. 52 39 10 130, adres  e-mail sad@szubin.sr.gov.pl
Dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Szubinie dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych

Sąd Rejonowy w Szubinie nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem. Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się poza terenem należącym do sądu przy ul. Plac Wolności, w bliskiej odległości od budynku sądu.  W razie potrzeby prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Podawczego tel. 52 39 10 130

Budynek Sądu przy ul. Plac Wolności 4

W budynku sądu, z uwagi na datę jego budowy, należy liczyć się z występowaniem pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.
Przed wejściem do budynku znajdują się schody z balustradą. 
W budynku nie ma windy , platformy dla osób niepełnosprawnych, ale postępowanie w tym zakresie zostało wszczęte i jest w trakcie realizacji.
W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z sekretariatami wydziałów sądu prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem:

I Wydziału Cywilnego tel. 52 39 10 142
II Wydziału Karnego tel. 52 39 10 153
III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich tel. 52 39 10 156
IV Wydziału Ksiąg Wieczystych tel. 52 39 10 135

W przypadku otrzymania wezwania na rozprawę lub posiedzenie z udziałem osób z dysfunkcjami ruchowymi rozprawa/posiedzenie może zostać przeniesiona na salę rozpraw nr 3, znajdująca się na parterze budynku. 

Osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim, w dostaniu się do budynku Sądu, pomocy udzielają pracownicy Biura Podawczego i Ochrony.

Toalety

W budynku Sądu nie ma przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych. W tym zakresie zostały podjęte działania, których celem jest przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Siedziba Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej usytuowana jest w budynku przy  ul. 3-go Maja 18 na I piętrze – bez windy. Jest to obiekt wynajmowany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na potrzeby kuratorów zawodowych. W przypadkach osób, które mają trudności w poruszaniu się, Zespół dysponuje osobą wspierającą. 

Aplikacje mobilne

Informacja dla osób z dysfunkcjami słuchu

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Szubinie dostępne są  usługi wspierające komunikowanie się:

Poczta Elektroniczna,

Adresy e-mailowe dostępne są na stronach internetowych sądu

Stanowisko w Biurze Podawczym wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób posiadających aparat słuchowy.

Aby skorzystać z usług Sądu Rejonowego w Szubinie, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu „doc” i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

-za pomocą poczty elektronicznej na adres : sad@szubin.sr.gov.pl

-listownie na adres: Sąd Rejonowy w Szubinie ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin, z dopiskiem na kopercie Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się.

Informacja dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.szubin.sr.gov.pl znajdują się następujące udogodnienia:
-wersja dla osób  słabowidzących,
-mechanizm zmiennej wielkości czcionki,
-nawigacja na portalu za pomocą klawiatury.

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego