W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Szubinie
 http://www.bip.gov.pl/

specjalista w zakresie psychiatrii

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko specjalista w zakresie psychiatrii
miejsce pracy II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie
termin składania ofert
miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą

Treść

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
o przeprowadzeniu konkursu na
jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie
w wymiarze 0,25 etatu

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 4 października 2018 roku ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w  Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie (0,25 etatu).
Konkurs oznaczony jest sygnaturą: Kd-1101-355/18.

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii

Specjalistą w zakresie psychiatrii może zostać osoba:

 1. mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. jest lekarzem posiadającym specjalizację z zakresu psychiatrii lub psychiatrii dzieci
  i młodzieży;
 4. mająca nieposzlakowaną opinię;
 5. która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii;

Wykaz niezbędnych dokumentów:


Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
2) klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
3) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu psychiatrii albo psychiatrii dzieci i młodzieży;
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
7) oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
9) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj).

Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2018 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Oddział Kadr
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
dot. konkursu o sygnaturze:
Kd-1101-355/18.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Sądu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania
  wymogów formalnych;
 • etap drugi – praca pisemna;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz ich terminy zostaną każdorazowo umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej Sądu www.bip.bydgoszcz.so.gov.pli Sądu Rejonowego w Szubinie.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w drodze konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Do zapoznania się:

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. z 2018 r. poz. 708).
-  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367).
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. z 2016 r. poz. 76).

WICEPREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
/-/ SSO Romuald Dalewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane